Inženýring

Naší prioritou je maximální spokojenost klienta.

Zajišťujeme kompletní servis služeb pro výstavbu rodinného domu či jiných staveb. Ke každé realizaci přistupujeme individuálně s cílem maximálně vyjít vstříc potřebám a nárokům klienta. Nabízíme optimální výběr dodavatelských firem s cílem maximálně snížit finanční náklady na výstavbu a to při zachování vysoké kvality prací, služeb a použitých materiálů.

Rozsah služeb

Zajišťujeme

 • Územní a stavební řízení
 • Vodoprávní řízení
 • Stavební povolení
 • Projektové práce (stavební, elektro, vytápění)
 • Výběrová řízení dodavatelských firem
 • Řízení realizace výstavby
 • Technický dozor
 • Revize
 • Kolaudace
 • Ostatní (dle potřeb klienta)

Garantujeme

 • Nadstandardní služby
 • Individuální přístup

Užitečné informace

Technický dozor investora (TDI)

Cílem technického dozoru investora je uplatňovat v rozsahu platných právních předpisů klientovy zájmy při prověřování souladu dodávek výrobků, prací a služeb s projektovou dokumentací schválenou v rámci stavebního řízení, s platnými technickými normami ve výstavbě a s přijatými smluvními závazky.

TDI je pravá ruka investora, může poradit již ve fázi projektu, čímž se lze vyvarovat nevhodným řešením, při výstavbě hájí zájmy investora, dozoruje realizační firmy, kontroluje, radí, počítá, upozorňuje na možné následné problémy, aby na konci této práce byla naprostá spokojenost investora (stavebníka).

Nabízíme

 • poradenství při zpracování projektové dokumentace (kontrola a ověření cen položkového rozpočtu)
 • zastupování investora (popř. spoluúčast) na jednání s dodavateli nebo orgány státní správy
 • kontrolu stavby z hlediska kvality prováděných prací
 • kontrolu souladu prováděných prací s odsouhlasenou projektovou dokumentací
 • kontrola oprávněnosti faktur dodavatelských firem podle skutečně provedené práce a spotřeby materiálu
 • kontrolu vad a nedodělků
 • pořizování fotodokumentace průběhu stavby
 • účast a řízení kontrolních dnů
 • organizaci kolaudace provedené stavby

Cílem každého stavebníka je postavit stavbu za nejnižší náklady, co nejrychleji a v nejvyšší kvalitě. Jak tedy začít? Nejprve si stanovím investiční záměr, ano chci stavět a chci zhruba toto. Vyberu si projektanta (nebo architekta) na vypracování projektové dokumentace, vyřídím stavební povolení, provedu výběrové řízení na stavební firmu, sepíši smlouvu, kde stanovím přesnou cenu, termín, rozsah prací a už bez obav stavím a jen čekám až se budu moci nastěhovat. Vypadá to velmi jednoduše. Tak na co mi je technický dozor investora?

Podívejme se tedy na jednotlivé fáze podrobněji

 • Stanovení investičního záměru
 • Výběr projektanta
 • Projektová dokumentace
 • Výběr dodavatele
 • Smlouva
 • Územní rozhodnutí, stavební povolení
 • Průběh výstavby
 • Závěrem

Stanovení investičního záměru

V této fázi bych měl specifikovat své požadavky (velikost stavby, dispoziční řešení, vybavení, účel jednotlivých místností, vzhled, jednotlivé materiály, technologické vybavení, orientační časový plán výstavby, finanční horizont apod.) Čím jasněji a přesněji dokáži tyto požadavky specifikovat, tím jednodušší a rychlejší bude následná práce a výsledek bude lépe odpovídat našim představám.

Výběr projektanta

Všichni máme určitě nějaké známé, kolegy, kamarády, kteří již stavěli a kteří nám mohou doporučit již vyzkoušené firmy, popřípadě si vezmeme reference od námi vybrané projekční kanceláře či projektanta a obvoláme si již realizované zakázky.

Projektová dokumentace

Má různé stupně:

 • Zjednodušená pro Ohlášení (týká se spíš drobných stavebních úprav)
 • Dokumentace stavby k územnímu rozhodnutí
 • Dokumentace stavby ke stavebnímu povolení

Nutnost zpracování výše uvedených jednotlivých stupňů dokumentace se dozvím na příslušném stavebním úřadě. Další stupně dokumentace jsou zcela na rozhodnutí stavebníka.

 • Dokumentace k výběrovému řízení (tendrová dokumentace)
 • Realizační dokumentace
 • Dokumentace skutečného stavu (zpracovává dodavatel stavby)

A nyní si položme několik otázek:

 • Jsem schopen posoudit , zda dokumentace obsahuje vše potřebné?
 • Jsou jednotlivé výkresy vzájemně zkoordinovány?
 • Nechybí někde něco ,co budu muset později draze dodělávat?
 • Jsou zapracovány všechny mé připomínky a požadavky?
 • Není možné levnější řešení?
 • Jsou použité materiály dostatečně kvalitní?
 • Obsahuje dokumentace výkaz výměr?

A takto bych mohl pokračovat dále.

Ve stavebnictví pocítíte velmi brzo, že co zanedbáte v přípravné fázi to se Vám při realizaci vrátí ve formě zvýšených nákladů, prodlouženého termínu, nebo jen zvýšeného úsilí (stresu) všech zainteresovaných stran. Z výše uvedeného vidíte, že pro stavebníka je velmi výhodné již v této fázi (a především zde) konzultovat jednotlivé kroky s odborníky.

Výběr dodavatele

Dodavatelsky : rozdělím stavbu na jednotlivé etapy a mám různé dodavatele jejichž koordinaci provádím sám nebo za pomoci třetí osoby (nutná odborná způsobilost Dále potřebuji specifikovat zadávací podmínky (tendrová dokumentace, výkaz výměr) tak, aby zadání bylo jednoznačné. Poté oslovím několik firem. Po obdržení nabídek je vyhodnotím (porovnám jednotlivé položky, abych viděl rozdíly a nyní již zbývá jen vyhodnotit nejvhodnější nabídku.

Jak na to?

Položme si opět několik otázek:

 • Podle čeho hodnotit? Podle ceny, referencí, velikosti firmy?
 • Je předložená cena definitivní, je možné s ní ještě něco udělat – dosáhnout slevy ?
 • Jsou uvedené ceny reálné?
 • Uvedl dodavatel do nabídky opravdu všechno?
 • Jsem schopen to ropoznat?

Smlouva

Jedna z nejdůležitějších věcí v celém stavebním procesu. Upravuje vzájemné vztahy mezi stavebníkem a dodavatelem díla. Je nezbytné naprosto přesně definovat smluvní strany, místo stavby, rozsah prací, cenu, splátkový kalendář, harmonogram, odpovědnosti za dílo včetně případných vad, záruční dobu, zádržné , případné sankce (smluvní slevy) a také postup při řešení sporných záležitostí.
Ze své zkušenosti mohu říci, že nejúčinnější metoda pro zdárný průběh výstavby je provádět dílčí platby vždy až po provedení příslušných částí díla, schválení soupisu prací a odsouhlašní předložených faktur. Nikdy NE předem !!!

Územní rozhodnutí,stavební povolení

Pro vyřízení potřebného povolení musíte nejprve získat kladná vyjádření dotčených orgánů státní správy (např. hasiči,hygiena,vodárny, kanalizace, bezpečnost práce, Telecom, aj.) k příslušnému stupni dokumentace.

Průběh výstavby

V této etapě výstavby je potřeba zabezpečit zejména tyto činnosti:

 • dodržet podmínky uvedené ve stavebním povolení a vyjádření dotčených orgánů státní správy
 • protokolárně předat staveniště
 • dohlédnout na soulad prací dle projektové dokumentace a smlouvy o dílo
 • dodržovat časový harmonogram výstavby
 • kontrolovat (důsledně) dodržování technologických postupů a závazných předpisů
 • kontrolovat provádění předepsaných zkoušek
 • kontrolovat části díla, které budou zakryty, případně budou trvale nepřístupné
 • organizovat a řídit kontrolní dny
 • dohlížet na vedení stavebního deníku a zaznamenávat nezbytné údaje o stavbě
 • kontrolovat a organizovat odstraňování vad
 • projednávat změny projektu, vícepráce, méněpráce
 • posuzovat oprávněnost požadavků dodavatele
 • odsouhlasit prostavěnost a následné zálohy dodavatele
 • koordinovat spolupráce mezi projektantem a dodavatelem stavby
 • provést přejímku stavby včetně sepsání vad díla
 • zajistit provádění odstraňování vad
 • kontrola úplnosti všech dokladů ke kolaudaci
 • zajištění kolaudačního řízení a provedení zápisu do katastru nemovitostí
 • zajištění celkového finančního vypořádání s dodavateli

Závěrem

Z výše uvedeného stručného popisu výstavby si každý může udělat vlastní obrázek o využitelnosti či potřebě technického dozoru investora v jednotlivých fázích výstavby. Z vlastní zkušenosti mohu říci, že náklady vynaložené na stavební dozor se investorovi vrátí a navíc ušetří nezanedbatelné finanční částky.

Kromě toho ještě „získáte“:

 • uspořený čas, který by jste jinak museli věnovat stavbě, využijete např. pro svou práci či podnikatelkou činnost, pro rodinu, pro osobní mimopracovní činnost, k odpočinku atd…)
 • klidnější spánek - stres přenesete na technický dozor investora, který hájí Vaše zájmy